ข้าวหอมทุ่ง

ข้าวหอมทุ่ง หอมทั่วทุ่ง ตั้งแต่เริ่มออกดอก เป็นข้าวเหนียว ที่มีถิ่นกำเนิดแถบอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ความสูงของต้น 99.4 เซนติเมตร กอตั้ง เปลือกเมล็ดสีฟาง เมล็ดยาว 9.61 มิลลิเมตร กว้าRead More