ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์

ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์
ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์

เป็นข้าวพันธุ์กอเดียว (ข้าวพันธุ์พื้นเมือง) และข้าวพันธุ์ กข 6 ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปีในเขตพื้นที่อำเภอเขาวง อำเภกุฉินารายณ์ (เฉพาะตำบลนาโท และตำบลหนองห้าง) และกิ่งอำเภอนาคู (เฉพาะตำบล นาคูและตำบลบ่อแก้ว) จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพืนที่ที่มีแคลเซคยมและซิลิกอนสูง อากาศเย็นแห้งน้ำน้อย ส่งผลให้ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์มีความนุ่มและหอมมาก เมื่อนึ่งสุกจะหอมและนุ่ม ไม่แฉะติดมือและข้าวที่นึ่งแล้วเมื่อเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็ฯยังคงรักษาความอ่อนนุ่มไว้ได้

“ข้าวเหนียวเขาวง” มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิต “ข้าวเหนียวเขาวง” ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความอ่อนนุ่ม ประกอบกับรสชาติยังคงความหอมแบบธรรมชาติของข้าวพื้นเมือง เมื่อผ่านการนึ่งสุกแล้วข้าวเหนียวจะไม่แฉะติดมือ ซึ่งสามารถเก็บไว้รับประทานได้ตลอดทั้งวัน

แม้ข้าวจะคลายความอุ่นหรือเย็นแล้วก็ตาม จะยังคงรักษาคุณภาพข้าว ความหอม อ่อนนุ่มได้ยาวนาน ชาวภูไทจึงนิยมนำติดตัว (ใส่กระติ๊บข้าว) เวลาเดินทางหรือไปทำไร – ทำนาสามารถนำออกมาทานได้ตลอดเวลา ชาวภูไทจึงบรรจุผลิตเพื่อการบริโภค และเมื่อเหลือจากการบริโภคจึงนำออกจำหน่าย จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทัวไป และต้องการหาซื้อ “ข้าวเหนียวเขาวง 100%”